Els consellers d’Ara Reus no signen el comptes anuals d’INNOVA

Defensats els principis de la transparència els consellers d’Ara Reus que estan present en els diferents consells d’administració d’INNOVA no han signat els comptes anuals del 2012. En les reunions celebrades durant la setmana passada del grup econòmic i del grup aigües i en les celebrades dilluns passat en el grup salut el Sr. Enric Bosch – grup econòmic – Sr. Jordi Pouget – grup Aigües – i la Sra. Misericòrdia Fargas no han signat la formulació de comptes de les empreses municipals. De la mateixa forma tampoc els signarà el portaveu del grup i conseller delegat Jordi Cervera.

El principal argument que ha donat el grup municipalista reusenc es basa en el mal ús del Cash Pooling que es segueix fent en les societats municipals, denunciat per Ara Reus en data de 4 de desembre de 2012. Existeix una subversió del principi de Cash Pooling ja que les funcions d’aquest són compensar els fluxes negatius d'algunes caixes amb els positius de les altres i no pas el de finançar inversions, finançar passius no corrents a mig o llarg termini o finançar de forma il·limitada a empreses no solvents. Segons Cervera, en els tres grups empresarials s’està vulnerant l’esperit de llei de societats de capital. Jo no conec cap empresa que demani una ampliació de capital per pagar deute i aquest Ajuntament ho està fent.

El portaveu d’Ara Reus també ha confirmat que tot i tenir la intenció de presentar la dimissió com a conseller en el proper consell d’INNOVA i després d’haver-ho valorat en executiva, en un acte de responsabilitat però sobretot perquè el jutge a fallat a favor que Ara Reus es presenti com acusació particular en la querella contra Prat i Manté tenint en compte que són Regidors i Consellers d’INNOVA al final no presentarà la seva renúncia com a conseller.

GRUP AIGÜES

Els arguments presentats en el grup d’Aigües pel conseller Jordi Pouget es van basar en l’informe redactat per l’àrea jurídica de l’empresa d’aigües que tenia el vist i plau de la gerència i que fou obviat per l’equip de govern. L’informe parlava d’un més que probable risc d’insolvència de la societat derivat de la retirada de 7,7 M€ de fons propis de la societat (que també afectarà a l’actiu circulant), que pot conduir a la societat en la pitjor de les conjuntures a un concurs de creditors; a la possible revisió a l’alça de les tarifes i a que s’hauria de donar compliment amb caràcter immediat als acords sobre la sortida del Cash-Pooling per disposar amb la seva totalitat dels fluxos de tresoreria generats per la societat. El conseller Pouget ha dit que és de bojos pensar que un President d’Aigües faci cas omís de l’informe que redacta l’àrea jurídica de la seva pròpia empresa i la descapitalitzi de 7,7 M€.

GRUP ECONÒMIC

Enric Bosch com a conseller del grup econòmic no va signar els comptes anuals perquè no es va disposar de l’informe d’auditoria fins al mateix consell d’administració. Tampoc es va convocar al Consell d’administració per donar explicacions i poder decidir sobre el corresponents informes i les mesures que al final s’han adoptat per rescatar financerament a REDESSA. Però el principal motiu de no signar els comptes anuals és que l’informe emès pel Sr. Atzarà detallant unes pèrdues eventuals de 8.970.085 € no s’ajusta comptablement a l’establert en el conveni entre REDESSA i Ajuntament modificat en data de 02/05/2011 pel que s’estaria demanant 3,686 M€ de més. Bosch també ha apuntat que existeixen “ball de xifres” en diferents apartats de la memòria de comptes anuals amb comparació al que reflexa el balanç de situació. EM molesta que ens intentin enganyar als ciutadans de Reus però encara és pitjor fer-se trampes al solitari, ha conclòs Bosch.

GRUP SALUT

Els dos motius que ha exposat la Consellera Cori Fargas s’han basat en la perversió en la que ha caigut el cash pooling i en la falta de poders que té actualment el Director General del grup Sagessa el Sr. Joan M. Benet. Sobre el primer argument Fargas ha recordat que es va signar el 29 de novembre dos acords per abandonar el cash pooling de forma gradual i que les empreses que deutores del grup Sagessa tornessin els diners. Han passat 4 mesos i encara seguim igual. Espero al proper consell per demanar responsabilitats sobre aquest assumpte, afirma Fargas.

Cori Fargas, consellera d’Ara Reus, també ha apuntat a la Presidenta del grup Salut en tenir un clar conflicte d’interessos ja que a part de disposar dels poders i la signatura del grup salut, també és consellera delegada d’INNOVA.