Utilitzem cookies pròpies i de tercers i altres tecnologies per emmagatzemar i administrar les preferències de l'Usuari, habilitar contingut recol·lectar dades analítiques i d'ús, així com per a garantir el correcte funcionament d'aquesta web. Si continueu navegant per aquesta web, estarà acceptant seva instal·lació en els termes indicats a la nostra Política de Cookies. Més informació

Propostes presentades

ABRIL
2013
Ple municipal 05/04/2013

ple-municipal-05042013


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE POLÍTIQUES D’HABITATGE

La situació de profunda crisi econòmica ens afecta des de finals del 2007 ha provocat un fort im­pacte en la situació de moltes famílies i persones que tro­ben dificultats per a exercir el dret a l’habitatge digne, i que es troben, per aquesta raó, al límit de la situació de risc d’exclusió social.

Un model de creixement econòmic basat en l’expansió del crèdit, i fonamentalment en l’adquisició d’habitatges com a principal forma de tinença o com a refugi de l’estalvi, ha col·locat les famí­lies en una posició de sobreendeutament difícil de soste­nir, i situa el crèdit hipotecari com el causant immediat d’aquesta situació.

L’esclat de la bombolla immobiliària, l’aprofundiment de la crisi econòmica i l’augment de l’atur han provocat que aquesta situació de sobreendeutament mostri els seus efectes més dramàtics sobre moltes persones que abans de la concessió del crèdit es trobaven en una posició fi­nancera adequada i que amb el temps s’han situat en un escenari d’insolvència a causa d’un passiu financer insos­tenible, al qual han destinat la majoria dels esforços. Des­prés d’esgotar els recursos, moltes famílies veuen com perden l’habitatge i com subsisteix el deute derivat del crèdit hipotecari, i es veuen abocades a un estat d’insol­vència que farà molt més curt el trajecte cap a l’exclusió social.

Malgrat les dificultats i limitacions per actuar des de l’àmbit municipal, ja que moltes qüestions anteriorment enumerades superen les seves competències, considerem imprescindible acordar i proposar mesures que puguin alleugerir la situació de patiment per a moltes famílies de la ciutat.

Per aquesta raó, els grups municipals sotasignants presenten els següents

ACORDS

1. Demanar al Govern de l’Estat les següents modificacions al “Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios”:

1.1 Ampliar, en els supòsits familiars per a famílies, amb la inclusió dels següents paràmetres:

- Fills menors

- Un membre a l’atur i altres no

- Incloure als avaladors de deutors hipotecaris

1.2 Ampliar els supòsits econòmics:

Tenir en compte el nombre de membres a la família al moment de fixar el topall econòmic (+ membres= +despesa)

 1. Demanar al Govern de l’Estat que reguli que les comunitats autònomes i els ens locals puguin crear, juntament als Serveis d’orientació jurídica dels Col·legis d’advocats, uns serveis d’intermediació.

 2. Demanar al Govern de l’Estat que estudiï la regulació que quan hi hagi una suspensió del llançament que també es faci la paralització de l’execució hipotecària i durant aquest període que es dirigeixi el deutor a un òrgan de mediació habilitat.

 3. Demanar al Govern de l’Estat que reguli que en el període de moratòria concedida, els interessos es limitin sobre les quotes no pagades i no de la totalitat del préstec.

 4. Demanar al Govern de l’Estat que reguli, en els supòsits de la figura dels avaladors, que si una família s’acull a la suspensió temporal no es pot reclamar a l’avalador mentre duri aquesta suspensió, i, que si el deutor no s’acull a la moratòria pot fer-ho l’avalador, si compleix requisits d’idoneïtat i bona fe.

 5. Demanar al Govern de l’Estat modifiqui la Ley Hipotecaria

  1. Per tal de limitar els interessos de demora i fer assumible el deute.

  2. Regular normativa per tal de facilitar les operacions de reestructuració hipotecaria.

  3. Modificar i permetre la flexibilització de l’execució hipotecària extrajudicial

 6. Demanar al Govern de l’Estat que modifiqui l’Art. 131 Ley Hipotecaria i Art. 656 i 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil per incloure que l’adquirent de l’immoble adjudicat a través d’execució hipotecaria assumeixi les despeses de comunitat de veïns.

 7. Demanar al Govern de l’Estat que estudiï la possibilitat que les dacions en pagament de Pisos de Protecció oficial no suposin despeses extra al deutor ni haver de retornar subvencions que hagi percebut, a més, que no sigui necessari permís de l’Administració competent sinó una comunicació a posteriori.

 8. Demanar al Govern de l’Estat la modificació de l’Art. 104 del text refós de la Ley Reguladora de las Haciendas locales per a que la plusvàlua per execució hipòtecaria via judicial i administrativa i la dació en pagament impliqui la inversió del subjecte passiu si es tracta de l‘habitatge habitual del deutor i no en tingui cap altre.

 9. Demanar al Govern de l’Estat la modificació de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil per incloure com a supòsit d’oposició a l’execució les clàusules abusives, en el sentit que en el cas d’execució hipotecària el deutor que tingui la condició de consumidor pugui oposar-se a l’execució al·legant el caràcter abusiu d’alguna de les clàusules del contracte de préstec hipotecari i quan els deutors sol·licitin un procés declaratiu perquè es declari la nul·litat d’una clàusula abusiva continguda en un contracte de préstec hipotecari, el jutge pugui adoptar una mesura cautelar que tingui per efecte la suspensió d’un procediment d’execució hipotecari ja iniciat i en tràmit i, quan resulti necessari per garantir la plena eficàcia de la seva decisió final.

 10. Demanar al Govern de l’Estat la modificació de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en els casos en què les entitats bancàries tinguin l’opció d’executar la hipoteca per la via extrajudicial davant notari, aquests puguin suspendre execucions hipotecàries , si hi ha demanda prèvia, quan el deutor acrediti l’admissió a tràmit per un jutjat d’una demanda en la que impugna alguna clàusula de la seva hipoteca que considera abusiva, o una sol·licitud de mesures cautelars de suspensió de l’execució per aquesta mateixa causa.

 11. Demanar al Govern de l’Estat la creació d’un parc d’habitatges socials per cessió temporal a Ajuntaments, Comunitats Autònomes que tinguin un programa de política social amb gestió directa o a través d’entitats sense ànim de lucre.

 12. Demanar al Govern de l’Estat la regulació del Leasing social sobre l’habitatge habitual hipotecat, amb la finalitat que un cop s’hagi produït la cancel·lació del deute amb la dació es fa un pacte entre el banc i el deutor per tal de seguir vivint al mateix pis.

 13. Demanar al Govern de l’Estat la equiparació del tracte fiscal de la dació en pagament i l’execució hipotecaria, per a que la base imposable sigui el preu de la dació, i, tributi com a transmissió a un tercer, i no tributi en concepte de IRPF

 14. Demanar al Govern de l’Estat que modifiqui el Codi de bones pràctiques sobre desnonaments:

  1. Per ampliar el col·lectiu de persones que se’n poden beneficiar: que els ingressos familiars no superin 5 vegades l’IPREM més un 15% per membre a partir del tercer i que la quota hipotecaria superi el 40% dels ingressos familiars.

  2. Ampliar el topall del preu dels pisos que poden incorporar-se al Codi, duplicant-lo, i permetent així engrandir el nombre de supòsits

  3. Repartir per meitats les costes d’escriptura en la novació del contracte

  4. Que aquest Codi de bones pràctiques sobre desnonaments sigui obligatori aplicar-lo per a tots els beneficiaris de la nova Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a les deudores hipotecarios.

  5. Ampliar els membres de la comissió de control tot posant un representant de l’organisme de defensa del consumidor de la comunitat autònoma i un altre de les organitzacions de consumidors hipotecaris.

 15. Demanar a la Mesa del Congrés de Diputats que doni prioritat absoluta a la tramitació del contingut de la Resolució 722/IX del Parlament de Catalunya de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció davant de procediments d'execució hipotecària de l'habitatge habitual aprovada per unanimitat el 18 de juliol del 2012.

 16. Demanar al Govern de l’Estat que la tramitació de la llei que modifica els arrendaments urbans s’orienti en la defensa del lloguer i el lloguer social en particular.

 17. Donat que la Generalitat de Catalunya és qui té competències plenes en matèria d’habitatge, demanar al govern català que continuï fent aportacions econòmiques per tal d’augmentar l’oferta de lloguers adaptats a les possibilitats econòmiques reals de les famílies de la ciutat així com el nombre de possibles beneficiaris.

 18. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la gestió coordinada per part de l’Ajuntament del seu parc d’habitatge públic a la ciutat amb la intenció d’optimitzar els recursos i aconseguir que no hi hagi cap habitatge públic buit.

 19. Comunicar aquesta moció als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat. 


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER DECLARAR REUS CIUTAT LLIURE DE FRACKING

Conscients que en els últims temps han proliferat les SOL·LICITUDS DE PERMISOS per part de diverses empreses per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs no convencionals, tant al govern d’Espanya com al de la Generalitat.

Conscients que en la TRAMITACIÓ I FORMALITZACIÓ d’aquestes sol·licituds no s’ha tingut en compte i no s’ha informat les corporacions i entitats locals directament afectades ni tampoc a la població en general.

Conscients que el MÈTODE D’EXPLOTACIÓ que s’utilitza per la investigació i l’extracció d’aquests hidrocarburs és l’anomenat de fractura hidràulica o “fracking”, mètode enormement agressiu pel territori.

Conscients que la DESPESA D’AIGUA que exigeixen aquestes activitats és absolutament inadmissible pels nostres nuclis i en el nostre territori, en els quals és aquest un bé escàs i cada cop més preuat.

Conscients que la més que probable CONTAMINACIÓ DELS AQÜÍFERS seria IRREVERSIBLE, amb compostos químics directament filtrats dels treballs d’exploració i explotació.

Conscients que les perforacions i la fractura de les roques poden causar MOVIMENTS SÍSMICS.

Conscients de l’alteració PAISATGÍSTICA deguda a la proliferació dels pous d’extracció amb tota la infraestructura que suposa d’instal·lacions, emmagatzematge i tràfic, anorrearia totalment el mosaic agrari i forestal del territori.

Conscients de que aquests IMPACTES AMBIENTALS són negatius per la fauna, la vegetació i la mateixa salut de les persones.

Conscients que la toxicitat de l’aire i l’aigua perjudicaria greument el SECTOR AGROALIMENTARI en elqual es basa bona part de l’economia del territori.

Conscients que aquests impactes son negatius per altres sectors vinculats al medi natural i al paisatge, especialment el TURISME, que veurien devastats molts dels seus projectes de present i de futur.

Conscients que aquesta activitat es desenvolupa de forma excloent i depredadora de les vies de creació de riquesa arrelades al país i porta a la CONDEMNA ECONÒMICA dels nuclis rurals un cop passada la fase d’extracció de gas.

Conscients que les empreses que sol·liciten els permisos responen únicament a interessos econòmics de CORPORACIONS MULTINACIONALS, alienes al nostre país, i a l’especulació borsària a partir dels recursos energètics.

Conscients que el MODEL ENERGÈTIC en el que es fonamenta, basat en la continuació de l’explotació de recursos fòssils, és un model obsolet que perllonga la dependència dels hidrocarburs i és el causant del canvi climàtic i de crisis politico-econòmiques.

Conscients que el MODEL DE DESENVOLUPAMENT que volem està més basat en la racionalització de l’ús d’energia, en la recerca energies alternatives, en l’eficiència energètica, en l’ús intel·ligent dels recursos naturals i en una economia social i econòmica sostenible.

Conscients que acollim i fem nostre el PACTE ENTRE ALCALDES que la Unió Europea promou per actuar a nivell local contra l’escalfament global, reduint les emissions de CO2 i promoure la cultura de l’eficiència energètica.

Conscients que la programació d’aquestes explotacions es fa incomplint de forma flagrant les DISPOSICIONS DE LES NORMATIVES URBANÍSTIQUES, creant greuges comparatius amb activitats locals i menystenint l’ordenament del territori.

Conscients que aquest mètode d’extracció ha estat PROHIBIT a països com França, Irlanda, Bulgària, Romania, Txèquia i alguns estats alemanys, i ha generat gran conflictivitat social a països com el Regne Unit o els Estats Units, després de patir-ne les conseqüències. La mateixa UE sosté en un informe dels perill que comporta tot i utilitzar-se correctament la tècnica.

Conscients que la fase de PROSPECCIONS és tan perjudicial com la fase d’explotació, ja que s’han d’injectar els mateixos productes químics per portar-la a terme.

Per tot això proposem l’adopció dels següents acords:

 1. Declarar el terme municipal de Reus ciutat lliure de fractura hidràulica o “fracking”.
 2. Manifestar el malestar i preocupació per la posada en marxa d’explotació d’hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica.
 3. Informar a tots els municipis que estiguin o puguin estar en el futur afectats per fracking i instar-los a que siguin declarats lliure de fracking
 4. Instar a la Generalitat de Catalunya, per tal que el Departament d’Empresa i Ocupació no autoritzi cap projectes d’investigació o explotació d’hidrocarburs.
 5. Instar a la Generalitat de Catalunya a que declari tot el territori de Catalunya zona lliure de fracking.
 6. Instar al Govern d’Espanya a que, com han fet França o el Regne Unit, prohibeixi la utilització del fracking.


Com col·laborar amb AraCatalunya?